Medezeggenschap

Binnen Boszicht vinden we het belangrijk dat onze bewoners zich thuis voelen in de woning. Het is hún plek.
De medezeggenschap van bewoners en/of hun wettelijk vertegenwoordigers is als volgt geregeld:

Betrokkenheid bij sollicitaties:
Bewoners die dat willen mogen tijdens sollicitatiegesprekken met nieuwe begeleiders aansluiten en een aantal vragen stellen. Hun mening wordt meegewogen in de beslissing om een nieuwe begeleider aan te nemen.
Wanneer een sollicitant door de eerste ronde is, komt de sollicitant eerst een middag of avond meedraaien om kennis te maken met alle bewoners. Bewoners krijgen hier de ruimte om aan te geven of ze het zien zitten met een nieuwe begeleider of niet.
Uiteindelijk beslist de leidinggevende in overleg met het bestuur wie er wordt aangenomen.

Betrokkenheid bij nieuwe bewoners:
Wanneer er een kamer leeg is op Boszicht en er wordt een nieuwe bewoner gezocht, gaat een nieuwe bewoner eerst kennismaken met de huidige bewoners. Dit gebeurt door middel van een avond koffie komen drinken en een nachtje logeren.
De ervaringen van de bewoners wordt meegewogen in de  beslissing om een nieuwe bewoner aan te nemen.
De uiteindelijke beslissing over een nieuwe bewoner ligt bij het begeleidersteam en de leidinggevende.

Betrokkenheid bij evaluatie van begeleiders:
Wanneer er voortgangs- of functioneringsgesprekken plaatsvinden met begeleiders, krijgen bewoners de ruimte om anoniem aan te geven wat ze van de begeleiders vinden. Zowel positieve, als leerpunten geven zij dan aan.

Bewonersraad:
Sinds de zomer van 2022 zijn onze bewoners gestart de bewonersraad. De raad bestaat uit een aantal bewoners. Zij vertegenwoordigen alle bewoners van Boszicht. Eens in de 2 maanden vergaderen zij met elkaar over het reilen en zeilen binnen Boszicht. Dit gebeurt onder leiding van een vrijwilliger.
De bewonersraad vergaderen over punten die vanuit hun huisgenoten zijn ingebracht, die door de begeleiders zijn aangedragen en over punten van henzelf.

(Half)Jaarlijks overleg met bewoner en zijn wettelijk vertegenwoordiger:
Jaarlijks wordt het zorgplan gemaakt voor de bewoner door zijn coördinerend begeleider. Dit plan wordt tijdens het jaargesprek besproken. Er worden in overleg met de bewoner en zijn wettelijk vertegenwoordiger nieuwe doelen besproken en er wordt gevraagd naar de tevredenheid m.b.t. de zorg voor de bewoner in en om Boszicht.
6 maanden later vindt het halfjaarlijks overleg plaats. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de doelen besproken en wordt weer gevraagd naar de tevredenheid m.b.t. de zorg.

Het ouderoverleg
1 x per jaar vindt er een algemene vergadering voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers plaats.
Tijdens deze vergadering wordt het afgelopen jaar besproken; wat heeft er plaatsgevonden en hoe is Boszicht daarmee om gegaan. Dit moment wordt ook de visie gedeeld voor het komende jaar.
Verder wordt de gelegenheid geboden aan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om ook hier hun ervaringen te delen, complimenten te geven en zorgen te uiten over de zorg op en rond Boszicht.